Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Úradná tabuľa

 • Oznámenie o územnom konaní - Prekládka BTV potrubia DN200 a DN125 pri ZŠ Jasl. Bohunice

  Obcou Banka nám bola doručená Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby Prekládka BTV potrubia DN200 a DN125 pri ZŠ Jasl. Bohunice: Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobu 15 dní. Na stiahnutie: úz...

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.9.2021

  V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp, zvoláva starostka Božena Krajčovičová zasadnutie obecného zastupiteľstva na 20.9.2021 o 17. hod. do spoločenskej miestnosti obecného úradu pod Poštou (Nám. sv. Michala 344/8). Na stiahnutie : p...

 • Informácia o aktuálne zverejnenej verejnej vyhláške

  Verejná vyhláška - Rozhodnutie UJD SR č. 264/2021 na zmenu rozhodnutia vo veci predĺženia termínu odstránenia stavby - IPR TMVD20001 – "Dobudovanie skladovacích kapacít VJP - objekt kompresorová stanica pre MSVP“, SpK 2626-2021, rev. 02, je od 7.9.20...

 • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_VKOS_01" (optika)

  Obec Dolné Dubové ako stavebný úrad vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_VKOS_01 na pozemkoch v k.ú. DOlné DUbové, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, Paderovce. Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobú 15 dní. Na stiah...

 • Oznámenie verejnou vyhláškou - odstránenie motorového vozidla

  Mesto Trnava oznamuje verejnou vyhláškou výzvu k odstráneniu motorového vozidla pre adresáta písomnosti: Milana Šaradína, Hl. Jaslovce 73/39, Jasl. Bohunice. Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Na ...

 • Návrh VZN o čistote a o ochrane verejnej zelene

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o čistote a o ochrane verejnej zelene. Na stiahnutie: návrh VZN - zeleň (325.54 kB) (pdf). Na pripomienkovanie VZN začína plynúť 10 dňová lehota. Vaše pripomienky doručte v písomnej forme na obecný úrad Jaslovské Bohun...

 • Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

  Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác. Na stiahnutie: návrh VZN - povod. plány (223.04 kB) (pdf). Na pripomienkovanie návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota. Vaše pripomienky doručte v písomnej forme na obecný úrad Jaslovské...

 • Zrušenie trvalého pobytu Patrikovi Adamčíkovi

  Ohlasovňa pobytu zrušila dňom 2.9.2021 trvalý pobyt Patrikovi Adamčíkovi. Miestom trvalého pobytu menovaného je obec Jaslovské Bohunice. Na stiahnutie: oznámenie o zrušení tr. pobytu (52.19 kB) (pdf)....

 • Rozhodnutie - Osobitné zásahy do zemskej kôry v chránenom území V. Kostoľany- uskladňovanie zemného plynu

  Ministerstvom ŽP SR nám bolo zaslané Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti: Osobitné zásahy do zemskej kôry v chránenom území Veľké Kostoľany- uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach /PZZP Veľké Kos...

 • Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 216.8.2021

  Zápis zo zasadnutia (400.5 kB) Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice zo 16.8.2021....

 • Obchodná verejná súťaž - predaj motorového vozidla LIAZ

  Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predmet súťaže motorové (špeciálne) vozidlo KAROSA CAS K25 LIAZ 101.860 typ 271.01. Podmienky súťaže nájdete po otvorení prílohy. Na ...

 • Obchodná verejná súťaž - predaj štvorkolky LINHAI

  Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno- predajnej zmluvy na predmet súťaže motorové vozidlo LINHAI LH700U. Podmienky súťaže nájdete po otvorení prílohy. Na stiahnutie : vos-štvorkolka (322.6 k...

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.8.2021

  V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp, zvoláva starostka Božena Krajčovičová zasadnutie obecného zastupiteľstva na 16.8.2021 o 17. hod. do zasadačky obecného úradu. Na stiahnutie : pozvánka (54.15 kB) (pdf). Materiály k rokovaniu sú...

 • Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Erike Šipkovskej

  Z dôvodu, že adresát je hlásený na obec, doručuje sa písomnosť Okresného súdu Trnava verejnou vyhláškou. Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice. Na s...

 • Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27.7.2021

  Zápis (462.9 kB) (pdf) zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27.7.2021....