Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Úradná tabuľa

 • Záverečné stanovisko - Optimalizácia spracovateľských kapacít pre spracovanie a úpravu RAO

  Ministerstvom živ. prostredia SR nám bolo zaslané záverečné stanovisko: Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice. Záverečné stanovisko bude zverejnené po d...

 • Optimalizácia kapacít spaľovania RAO - prijatie nového účastníka konania

  Verejná vyhláška - Informácia o zverejnení aktualizácie v konaní: "Správne konanie UJD SR 996-2021 vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby I00TSVD20004 - „Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“, podľa § 83 stavebného zákona - aktualizác...

 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

  Lesy SR, š.p., závod Smolenice nám zaslali na zverejnenie dve výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí: - do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom Na stiahnutie : výzva 20/2021/1382 (96.46 kB) (pdf) - do 30.6.2019...

 • Register pôvodného stavu JPÚ lokalita IBV Kopanice

  OÚ Trnava, pozemkovým a lesným odborom nám bola zaslaná na zverejnenie Verejná vyhláška, ktorou sa na 30 dní zverejňuje Register pôvodného stavu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Kopanice. Na stiahnutie : verejná vyhláška R JPU Kopanice (...

 • Oznámenie o zrušení miestneho zisťovania - optimalizácia kapacít spaľovania RAO

  Verejná vyhláška - Informácia o zverejnení aktualizácie v konaní UJD SR 996-2021, rev. 07 "Predčasné užívanie stavby I00TSVD20004 – Optimalizácia kapacít spaľovania RAO - Oznámenie o zrušení miestneho zisťovania a nariadenie nového termínu miestneho ...

 • Informácia o zverejnení - Dráha pre portálový žeriav o nosnosti 15 t - zmena lehoty

  Informácia o zverejnení aktualizácie v konaní UJD SR č. 996-2021 zmena lehoty dočasného užívania stavby „Dráha pre portálový žeriav o nosnosti 15 t“ je do 14.4.2021 na stiahnutie zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a na elektronic...

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Ohlasovňa pobytu zrušila dňom 9.4.2021 trvalý pobytom občanom Adriáne Karovičovej a Milanovi Ščasnému. Miestom nového trvalého pobytu je obec Jaslovské Bohunice. Na stiahnutie: ztp Adriána Karovičová (48 kB) (pdf) ztp Milan Ščasný (51.69 kB) (pdf)...

 • Rozhodnutie 97/2021- Dráha pre portálový žeriav o nosnosti 15 t - zmena lehoty

  Informácia o zverejnení aktualizácie v konaní UJD SR č. 996-2021 zmena lehoty dočasného užívania stavby „Dráha pre portálový žeriav o nosnosti 15 t“ je do 14.4.2021 na stiahnutie zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a na elektronic...

 • Obchodná verejná súťaž - predaj drona

  Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno- predajnej zmluvy na predmet súťaže “Dron DJI Inspire 2“ (viac v dikumente dolu). Lehota predkladania ponúk: 22.4.2021 do 15,00 hod. Na stiahnutie: OVS -...

 • Obchodná verejná súťaž - predaj motorového vozidla Karosa

  Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno- predajnej zmluvy na predmet súťaže “motorové vozidlo KAROSA CAS K25.1.101“ (viac v dokumente dolu). Lehota predkladania ponúk: 22.4.2021 do 15.00 hod. N...

 • Rozhodnutie 109/2021 P - vyhovenie rozkladu

  ÚJD SR nám bolo doručené Rozhodnutie č. 109/2021 P z 25.3.2021 vo veci stavby "Zariadenie na pretavovanie kovových RAO", ktorým sa vyhovelo podanému rozkladu proti rozhodnutiu ÚJD č. 322/2020 z 24.11.2020, rozhodnutie sa ruší a vec sa vracia prv...

 • Zrušenie termínu miestneho zisťovania

  Správne konanie UJD SR 996-2021 vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby I00TSVD20004 - „Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“, podľa § 83 stavebného zákona - oznámenie o zrušení miestneho zisťovania - pokračovanie SpK. Na stiahnutie: zrusen...

 • Návrh - Rozhodnutie 76/2021 - povolenie zmeny stavby - Dobudovanie skladových kapacít VJP

  Zverejnené Rozhodnutie 76/2021 - Správne konanie ÚJD SR 638-2021 (2446-2020) vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby, I. etapa - IPR I00TMVD 20001 Dobudovanie skladovacích kapacít VJP. Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude...

 • Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 29.3.2021

  V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp, zvoláva starostka Božena Krajčovičová zasadnutie obecného zastupiteľstva na 29.3.2021 o 17. hod. do Kultúrneho domu Paderovce. Na stiahnutie : pozvánka (56.24 kB) (pdf). Materiály k rokovaniu s...

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Bohunice – ul. Nová

  V zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. obec oznamuje, že dňa 17.3.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bohunice, ul. Nová. V zmysle zákona lehota na doručenie pís...