Rozpočet obce
6 805 169
Rok 2020
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Úradná tabuľa

 • Oznámenie o začatí správneho konania - líniová stavba

  Krajský pamiatkový úrad Trnava zaslal Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania na líniovú stavbu "INS_FTTH_VKOS_03"(optika) - investor stavby Telecomproject s.r.o., Bratislava. Oznámenie má povahu verejnej...

 • Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2020

  V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2020. Na stiahnutie : plán kontrolnej činnosti (pdf)....

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce 4.5.2020

  V súlade so zákonom o obecnom zriadení zvoláva starostka obce NEVEREJNÉ zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce v Kultúrnom dome Paderovce v J. Bohuniciach, Hl. Paderovce 86/18, dňa 4.5.2020 (pondelok) o 17,00 hodine. Na stiahnutie : pozvánka (docx) podkl...

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Prežarovňa, SE a.s.

  ÚJD SR nom bolo zaslaná Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia IPR EBO 86800 "Nové objekty V2- Prežarovňa v SO 640". Oznámenie má povahu verejnej vyhláška a bude zverejnené po dobu 15 dní. Na stiahnutie : návrh na kolaudač. rozhodnutie (pdf)....

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Jaslovce

  V zmysle ustanovenia § 82 odst. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona“) týmto obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že dňa 04.03.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dr...

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

  V zmysle ustanovenia § 82 odst. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona“) týmto obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že dňa 26.02.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dr...

 • Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Jozefovi Bruljovi

  Z dôvodu, že adresát, Jozef Brulja, je hlásený na obec, doručuje sa písomnosť EX 2707/2015 súdneho exekútora JUDr., Ing. Romana Liščáka, v zastúpení súdnym exekútorom JUDr.Lukášom Liščákom, verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 46 ods.2 zákona č. 99/19...

 • Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice - oprava

  Úradom jadrového dozoru SR nám bola doručená oprava Oznámenia o začatí konania na zmenu užívaniía stavby pre Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice č. 513/2020 z 23.1.2020, ktoré bolo zverejnené 28.1.2020. Na stiahnutie : oprava oznámenia (pdf)....

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.2.2020

  V súlade s § 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva starostka obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu v Jaslovských ...

 • Obchodná verejná súťaž

  Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na pred...

 • Upovedomenie o začatí konania - vydanie súhlasu na výrub dreviny

  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Jaslovce – Cintorínska ulica V zmysle ustanovenia § 82 odst. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona“) týmto obe...

 • Doručenie písomnosti Zuzane Horváthvej

  Z dôvodu, že adresát je hlásený na obec, doručuje sa písomnosť súdneho exekútora JUDr. Lucie Baničovej, B. S. Timravy 1, Trnava verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 46 ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku a § 5 zákona č. 253/1998 Z...

 • Doručenie písomnosti Zuzane Horváthovej

  Z dôvodu, že adresát je hlásený na obec, doručuje sa písomnosť súdneho exekútora JUDr. Lucie Baničovej, B. S. Timravy 1, Trnava verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 46 ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku a § 5 zákona č. 253/1998 Z...

 • Oznámenie o začatí kolaudačného konania - BIDSF D4.2

  ÚJD SR nám bolo elektronicky doručené Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie na stavbu BIDSF D4.2 "Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1" . Oznámen...

 • Integrálny sklad RAO - zmena užívania stavby

  ÚJD SR nám bolo elektronicky doručené na zverejnenie Oznámenie o začatí konania na zmenu užívania stavby - Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice zo dňa 23.1.2020. Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobu 15 dní. Na stiahnutie : I...